Statut


Bielsko­-Biała dnia 15.11.2009r.
STATUT FUNDACJI TERRA SPEI

§ 1

Postanowienia ogólne

Fundacja pod nazwą Fundacja Terra Spei, zwana dalej w skrócie Fundacją, ustanowiona została przez Radosławę Dorotę Ingram, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wiesława Kłaputa w kancelarii notarialnej w Bielsku-­Białej przy ul.Cechowej 5/1, za repertorium A numer 5927/2009.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991r., Nr 46 poz. 23 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedzibą Fundacji są Buczkowice, powiat Bielsko­-Biała, województwo śląskie.

Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i może prowadzić działalność także za granicą, gdzie może posiadać swoje oddziały.

Do wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć trwałe i czasowe placówki terenowe.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Środowiska.

 

§ 2

Cele fundacji i sposoby ich realizacji.

Działalność charytatywna polegająca na niesieniu pomocy pokrzywdzonym, bezpańskim, chorym zwierzętom, polegająca na:

a) prowadzeniu schronisk dla zwierząt, w szczególności koni, maltretowanych, porzuconych, krzywdzonych, chorych, znajdujących się w niehumanitarnych warunkach

b) nabywanie w drodze darowizny lub wykup zwierząt starych, chorych, maltretowanych, w szczególności koni rzeźnych, w celu zapewnienia im właściwej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji

c) prowadzenie działalności adopcyjnej

d) wspieranie programu sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych

e) wspieranie prac i programów naukowo­badawczych z zakresu dobrostanu zwierząt

Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt oraz kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, poprzez:

a) organizowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych z zakresu nowoczesnych metod humanitarnej hodowli, transportu i uboju zwierząt,

b) dystrybucja materiałów prasowych oraz radiowych i telewizyjnych na temat humanitarnej hodowli transportu i uboju zwierząt

c) organizacja wystaw, pokazów, galerii i innych wydarzeń artystycznych w kraju i za granicą w zakresie jak powyżej

d) prowadzenie wykładów i szkoleń z zakresu metod nowoczesnej i humanitarnej hodowli, utrzymania i żywienia zwierząt, a w szczególności koni

e) współpraca z władzami oświatowymi w celu wychowania młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt, poszanowania dla środowiska naturalnego

f) współpraca z policja i strażą miejską w zakresie właściwego traktowania zwierząt

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia poprzez:

a) rehabilitację osób niepełnosprawnych za pomocą relacji ze zwierzętami (dogoterapia i hipoterapia)

b) przeciwdziałanie patologiom społecznym, zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt poprzez resocjalizację młodzieży trudnej, dzięki kontaktom ze zwierzętami, a także organizowanie zajęć dla dzieci ze środowisk ubogich i rodzin patologicznych, dla dzieci niestabilnych emocjonalnie, nadpobudliwych, a także ich angażowanie w akcje pomocy dla zwierząt w potrzebie i opiekę nad zwierzętami uratowanymi.

c) propagowanie wiedzy na temat wpływu kontaktu ze zwierzętami, a w szczególności końmi, na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka.

a) 4. Fundacja prowadzi działalność statutową wymieniona w punktach od 1 do 3 nieodpłatnie, z wyjątkiem działalności opisanej w punkcie 2d (80.42.B EKD ? kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane) oraz

3a (85.14.A EKD ? działalność fizjoterapeutyczna), którą fundacja prowadzić będzie odpłatnie zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w art. 8 i 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla działalności odpłatnej pożytku publicznego.

 

§ 3

Majątek i dochody Fundacji.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) zadeklarowany i wniesiony przez Fundatora w oświadczeniu woli zgodnie z aktem notarialnym ustanowienia Fundacji.

2. Majątek Fundacji stanowią także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w trakcie jej działalności.

3. Dochodami Fundacji są:

 • darowizny, spadki, zapisy krajowe i zagraniczne
 • dotacje i subwencje
 • dochody z lokat kapitałowych
 • środki pochodzące ze zbiórek i imprez publicznych
 • inne przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne

Dochody Fundacji zostają w całości przeznaczone na realizację wszystkich celów statutowych.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

§ 4

Organy Fundacji

Organem Fundacji jest Zarząd.

Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany i odwoływany przez Fundatora na czas nieokreślony i może być odwołany w każdym czasie.

W przypadku Zarządu jednoosobowego, członkowi Zarządu przysługują uprawnienia Prezesa Zarządu.

Zarząd kieruje bieżąca działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji w sprawach niemajątkowych uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.

Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji dotyczących zobowiązania lub rozporządzenia o wartości do 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), jak też dokonywania w tych granicach wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji upoważniony jest każdy z członków zarządu Fundacji samodzielnie, natomiast powyżej tej kwoty oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji w porozumieniu z pozostałymi członkami zarządu (reprezentacja łączna). W przypadku świadczeń okresowych jako wartość zobowiązania przyjmuje się wartość świadczeń za 12 (dwanaście) miesięcy.

Do zadań zarządu należy:

 • uchwalanie planów finansowych i zarządzanie majątkiem Fundacji
 • tworzenie programów działania
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i sposobu wynagradzania pracowników Fundacji
 • przyjmowanie spadków i darowizn dla Fundacji
 • tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji
 • wnioskowanie zmian do statutu
 • powoływanie i odwoływanie osób kierujących jednostkami organizacyjnymi Fundacji

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

9. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Ewentualne wynagrodzenie członków zarządu określa fundator.

 

§ 5

Postanowienia końcowe.

Fundator może, w drodze uchwały, zmienić cel lub statut Fundacji.

Zmiana nie może dotyczyć istotnych zmian głównych celów Fundacji.

Fundacja nie może:

 • udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej ?osobami bliskimi?,
 • przekazywać majątku na rzecz jej Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 • nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu.

Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.

Do obowiązków Likwidatora należy:

 • zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
 • sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
 • wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
 • ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji,
 • spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż całości lub części tego majątku w trybie składania ofert.

Likwidacja nie może być prowadzona w sposób sprzeczny z celami statutowymi Fundacji, w szczególności sprzedaż zwierząt stanowiących własność Fundacji dopuszczalna jest wyłącznie na rzecz osób fizycznych lub prawnych, których działalność nie jest sprzeczna z celami statutowymi Fundacji.

Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom lub osobom fizycznym, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji.

Statut wchodzi z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy w Bielsku-Białej.

§ 6

Statut wchodzi z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy w Bielsku-Białej.

 

 

Adres i dane fundacji:

 

Fundacja TERRA SPEI wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000344019

Siedziba Fundacji: (i adres do korespondencji)
ul. Akacjowa 1235
43-­374 Buczkowice